كیفیت خدمات سایت جدید را چگونه ارزیابی می كنید؟

تعداد رای دهندگان
236
نخستین رای
پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۰۱:۳۵
آخرین رای
شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۵

كیفیت خدمات سایت جدید را چگونه ارزیابی می كنید؟

بازدیدها درصد گراف
عالی
109 46.2%
متوسط
81 34.3%
خوب
46 19.5%