علف هرز

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

به هرزگی آمد

و هستیِ چسبنده اش به گوشهٔ دیوار باغ:

تجسّمِ بی ریشه گانِ پلشت.

نسیمِ رام

که تابِ هرزگی اش نیست،

به ناگهان

علف به پنجهٔ خشم

کند و گذشت.

نسیم رام

که تابِ هرزگی اش نیست

به باز گشتنا به زمزمه می گفت:

غرور و شوکتِ باغ

همیشه بیدار است،

اگرچه یک علف از هر کجا که بروید

به نیشخنده بگوید

که باغ

بیمار است!

---------------------------------

7 می 2014، واشینگتن