چیزی هست؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

 

دیدمش دیروز

می‌ آمد بسویم از فراز کوه

پائین.

گفتمش چیزی تو دیدی بیش از آن چیزی که من می‌‌بینم اینجا؟

خندید و رفت

(خنده‌اش از خنده‌هایی‌ که نمی‌‌دانی نشان تلخکامی یا نشان شادکامی ‌ست)

دیدمش امروز

هنگام عبور از من به سوی قلّه ی مه‌ پوش.

با سرعت که می‌‌شد دور

گفتم (با صدایی بیشتر فریاد):

در جستجوی چیستی بیش از تمام آنچه من می بینم اینجا؟

نشنید و رفت...

------------------------

واشنگتن، ۳ خرداد ۹۴