غزل

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

عشق جوانه می زند از نفس و کلام تو

مَه به کمال می رسد مثل رخ تمام تو

با مِی همدست شوی، منتظرم مست شوی

جرعه به جرعه بوسه یی، چشم نگه به جام تو

شب همه شب جوانی ام گوهر زندگانی ام

عیشِ مسلط به جهان کام من است و کام تو

پیچش و آغوشِ توام پیکر و جان محو کند

ذره به ذره نیستی تا که شوم تمامِ تو

چشم که از روز ازل بر تو فتاد گفتم ام

کِی برسد تا که شوم فریبخورده خام تو!

---------------------------

واشینگتن ۱۲ فروردین ۹۴