این غروب را ببین!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیکحالم از زندگی به هم خورده ست
زندگانی در این سرا مرده ست
بوی نعش اش جهان و جان مرا
ته گودال مردگی برده ست
این که گردانده ست از من روی
یک جهان غصه بارِ بر گرده ست
وان که خورشیدواره زیبا بود
زشترویی چنان سیه چرده ست
وین غروب را ببین که چسان
از دمیدن ماه آزرده ست !

--------------------------

واشنگتن، ۲۹ فروردین ۹۴