نگاه

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

چیست در نگاه؟
که یک تلاقی - از آن دست که می دانی،
هجومِ حیرتِ خاموش است!


ماه
در برابر توست
و هیچ نمیدانی از کجا به این سفر آماده بوده است.


و آن کشاکشِ هرلحظه خویشتن با خویش
حضور مستی از آن نگاهِ نوشانوش است.


و بامداد که می شود، آن ماه
تنها صدای در گوش است./


-------------------------

واشینگتن، ۲۰ بهمن ۱۳۹۳