افسوس

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

 

از پناهی به پناهی
شدن از چاله به چاهی


سر به افسوس
تکان می دهد این بید
که آشفته سراپاست


از نگاهی به نگاهی
فقطم فرصتِ آهی


چون به هرسوی
نظر می بَرَم اشک است
که بر گونه ی انبوهِ سیه پوش
هویداستلندن – ۲۲ بهمن ۱۳۸۵