مثل تو

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

مثل تو شاید گلویم خشک...

مثل آن روزی که می گفتی

از انگوری

که می گفتند:

بی تا بوده مستی شرابش.

مثل آن وقتی که می گفتی:

سبو بشکسته بوده ست و

نمی دانستی از آغاز

کجا شد قطره، حتا قطره یی

از بوده ی آبش.

مثل آن ماهی که می میرد

و دریایی

که بی فرق است

بیداری

و یا خوابش.

مثل تو شاید

گلویم خشک مانده ست.

واشینگتن، 27 مرداد 1392