زندگی

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیکزندگی
مانند تنهایی
دو سو دارد:
یکی سو
چهره ی آوارگی در خویش؛
یکی سو
سمتِ بارانی که می بارد.


------------------
2 فروردین
1392