پرنده

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

 
 همیشه یک پرنده ی دور
معنای حسرتِ من بود
و آن فرشته که ناگاه
                         در ابرها گم شد،
یک پاره از تنِ من بود.

همیشه نگاه می کنم
و خواب می بینم
و آن فرشته که دیگر به خواب می آید،
به طعنه گاه می گوید
                         که انسان
همیشه معنیِ دلشوره است و بی تابی ست.

پرنده بودم کاش
و می گشودم بال
در آسمانِ خاطرِ آنکس
که خواب می بیند که آسمان آبی ست.


واشینگتن، یکم اردیبهشت 91