روزگاران

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

 

روزگاری

               جوانی

جهانی پر از شوخکامی  

پر از اختراعِ سخنهای تازه

پر از لذتِ کشف در عمقِ بینش

پر از آفرینش

پر از ماه بود آسمانِ کویرش

 -اگر شاعر از خلوتِ ریگزاران و از سوز سرمای شب می سرود.

 

 

زمانی جوانسوز گشته ست امروزهامان

زمانی که عادت 

                    سبب سازِ هستی ست

و خارج شدن از صفِ عادت از عادتِ صف

جنون یا که مستی ست.

 

زمانی که اندوهخواری

                           و حسرت

به معنای اندیشه مَندی ست

و انباشتِ گونه های فریب

مثالی از آینده مَندی ست.

 

زمانی که  انبوهِ کُرنِشگران در رکابند.

و آنان که می گفته اند ار به راهی قدم در نهند،

چنین و چنان می شود،

                             خوابِ خوابند.

 

 

واشینگتن، 8 آبان 1390