نيمکتِ خالی

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

   

 

از آن روزگاران

تو ماندی

و اين نيمکتِ خالی منتظر.

 

  

 

چنان سبز

             دشتی

که رخشان ترين معنی تازگی ست

و سقفی که آبی ترين رنگِ آرامش است

و اين نيمکتِ منتظر

-   دهانی گشاده ست از فرطِ خميازه  يا

      شکلِ حيرانی و خواهش است.