آواره با ماه

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

چه می خواهد اين ماهِ آواره  از من ؟

که اکنون  فرازِ جهانم

و مهتاب

           از جانِ من می تراود .

 

من انگار

            عمريست

                         با ماه

يکجان و همسرنوشتم

ازآن شب

             که بر گونه ی ماه

رؤيایِ خود را نوشتم

- همان شب که شعرِ نخستين

نخستين کلامش درآمد

و آوارگی هام

درسرزمينهای ازهم جدامانده يکسر سرآمد .

 

من اکنون فرازِ جهانم

                            و مهتاب

از جانِ من می تراود

براقليمهايی که هريک

                             يکی پاره ی تن .

چه می خواهد اين ماهِ آواره ازمن ؟