پلنگچال

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

 

 

 

به روی جسدها قدم می زنیم

- صدای خشاخش.

نه چندان که گویی: طبیعی ست؛ درختان به پائیز خشکیده اند

- به تیر و به ترکش.

هزاران فراز و فرودِ پرنده ست

                       غریو و فغانی که از مادران  بر می آید

و بر ماه

             این پنجه های پلنگ است.

 

تهِ درّه  خونغرقه با خود به نجواست

                                              شاید.

 

واشینگتن، 5 آبان 1388