پیشکش

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

  

همه واژه هایم به پایت

همه اعتمادِ نگاهم

همه آفتابی که شعرِ مرا گرم کرده ست

و دریای آرامِ تنهاییِ من

که بی تابی ام را چنین نرم کرده ست

همه خاطراتم

همه آسمانی که چشمک زدنهاش را می شناسم

و شب را

             ستاره

                      ستاره

میِ ناب

می نوشم از ماه

همه مستیِ هرشبانه م به یادت.

همه راههایی که رفتم

هدفهای پیدا که دارم

همه جاده هایی که بی انتهاست

حضورِ توهّم

                  یقین

هر دمی در خیالم در اندیشه ام

هر سکوتی که در برگهایم

                                به ناچار

می ریزد از رنجِ پائیزیِ ساقه هایم

هر انبانی از آب

                     در ریشه ام

هر جهانی که از آرزو می تراشم

همه خوابهایم به یادت، برایت.

 

واشینگتن، چهارم اسفند 1388