آفرینش

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک


گم که می شوی از بام فرو می افتم
راه
کجاست
که تابش نورش نشانه ئی باشد؟
ماه
کجاست؟

بر بام که هستم
می رسد دستم به نوازش روی اش.

ماه
به من می ماند
وقتی که در آغوش تو رها می شوم
وقتی که زمستان
همیشگی ست
و ماه
زیبایش می کند.

ماه
به من می ماند
وقتی که در آغوش تو خدا می شوم!


بیهوده نیست که می گویم: عاشق ترینمت.

تا به بام برآیم
باز
می آفرینمت.

=====================
مهدی فلاحتی - واشینگتن -
۱۷ تیر ۹۴