کجاییم؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نمی دانم کجایم

در کجای این شبیخونی که یک روز از بهارِ عمر هم نگذاشت

نه از رؤیای کوک وار

نه حتّا ساقه یی از باغِ پنداشت.

تو می دانی کجایی؟

دامن ات را هم تو قادر نیستی از بادِ پائیزش رهانی!

از کدامین سو می آید باد؟

دیرسالی ست این را هم ندانی!

------------------------

واشینگتن، ۷ خرداد ۹۴