در چاه

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

انبوه حادثه در چشمهامان است

وینگونه چشم به راهِ معجزه ایم!

دیروزمان چه سرخوشانه گذشت

امروزمان به زمزمه سَر می شود به گوش یکدیگر:

«وای...از چه ما ندانستیم

در اندرونِ چاهِ معجزه ایم؟»!

[]

دل در حجاب نمی مانَد

وقتی که عاشق و معشوق

در هم تنیده شوند

تن در حجاب نمی مانَد

[]

دل بسته ی خیال

رازدارانِ حیرتِ خویشتن بودیم .

دیروزمان چه سرخوشانه گذشت

معشوق

رؤیاوَشانه زیبا بود.

امروزمان به زمزمه سر می شود به گوش یکدیگر:

«معشوق

ناباورانه رؤیا بود»!

----------------------------

واشینگتن، ۱۸ اردیبهشت ۹۴